VERGİ HUKUKUNDA ELEKTRONİK YOKLAMA FİŞİ

VERGİ HUKUKUNDA ELEKTRONİK YOKLAMA FİŞİ

Anasayfa / vergi hukuku / VERGİ HUKUKUNDA ELEKTRONİK YOKLAMA FİŞİ
VERGİ HUKUKUNDA ELEKTRONİK YOKLAMA FİŞİ
Av. Gaye Aslan
07.04.2015 gün ve 29319 sayılı  RG’de yayımlanarak yürürlüğe giren  6637 sayılı  yasanın  6. Maddesi ile “elektronik yoklama” vergi hukukumuza ihdas edilmiş bulunmaktadır.  Yasanın yürürlük tarihi yine 7.4.2015 tarihidir.  213 sayılı yasaya 132/A şeklinde yeni bir hüküm  ihdas edilmiştir.

Buna göre,

1. Vergi dairelerinde  yoklama fişleri  yoklama memurları tarafından VUK 131 maddesi hükmüne göre  elektronik yoklama şeklinde  elektronik ortamda kayıt altına alınacaktır. 

2. 213 sayılı  yasanın   132. Maddesinden  sonra gelmek üzere  yasaya 132/A hükmü eklenmiştir.  Bu hüküm “elektronik yoklama” hükmüdür.

3. Vergi yoklama memurları  taşınabilir bilgisayar ile  anında yoklama sonuçlarını kayıt altın alabilecektir.  Bir anlamda mobil yoklama dönemi  başlamış bulunmaktadır.[1] 

4. 213 sayılı  VUK’na eklenen  bir başka hüküm  ise elektronik ortamda tebligattır.  Bu tebligat yöntemi yasanın  107/A hükmüne  eklenerek  elektronik ortamda tebligat  muhatabın   elektronik adresine eriştiği  tarihi izleyen 5. Günün sonunda tebellüğ edilmiş  sayılmaktadır.  (Bkz. 6637 sayılı  yasa md.5)

5. Maliye Bakanlığı,  Gelir İdaresi Başkanlığı  gerek elektronik ortamda tebligat   müessesesi ile  ve gerekse  elektronik yoklama müessesesi ile  vergi mükelleflerini  dijital ortamda  tebligat ve  yoklama  yapma  hakkını  elde etmiş  bulunmaktadır.  Önümüzdeki  süreçte elektronik adres ve tebligat  adreslerinin alınması ile tebligat işlemleri  anlık  yapılabilme olanağına kavuşacaktır.

6. Yoklama fişlerinin  elektronik ortamda düzenlenmesi  sonucunda  internet,  web ve kablosuz teknolojiler ile  her alanda ve her zaman  etkileşen  sistemlerin  yaygın  olarak kullanılmaya başlandığı dönemde  e-devlet uygulamaları kapsamında vergi dairelerinde,  denetim  grup başkanlıklarında yürütülen yoklama ve denetim  faaliyetlerinin (alomaliye, yaygın denetim  işlemleri) mobil teknolojilerden  yararlanılarak yoklama memurlarının  etkin  bir şekilde yapılandırılması  hedeflenmektedir.

7. Gelir idaresi  kayıtdışı ekonomi ile mücadelede SGK ile KADİM projesi  (Bkz. www.sgk.gov.tr) kapsamında  kayıtdışı  istihdamın  önlenebilmesi  için e-yoklama sistemi ile  başka kurumlar ile  irtibatlı  çalışabilecektir. (www.gib.gov.tr, Maliye Bakanlığı GİB faaliyet raporu 2015) 
--------------------------------
[1] 6637 sayılı yasa 7.4.2015 gün ve 29319 sayılı RG’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasanın  adı bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair yasadır.
Av. Gaye Aslan

http://www.hukukihaber.net/vergi-hukukunda-elektronik-yoklama-fisi-makale,5414.html

Kaynak: adaletbiz.com