Yargıtay: E-posta yoluyla hakaret ve manevi tazminat

Yargıtay: E-posta yoluyla hakaret ve manevi tazminat

Anasayfa / kararlar / Yargıtay: E-posta yoluyla hakaret ve manevi tazminat
hukukhaber.net

T.C
YARGITAY
22. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2012/17002
KARAR NO: 2013/6031
KARAR TARİHİ: 22.03.2013

>E- POSTA MESAJI İLE HAKARET ANLAMINA GELEN ‘EL HAREKETİ RESMİ’ GÖNDERİLMEK SURETİ İLE HAKARET

Davacı, manevi tazminat alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, radyoloji teknikeri olarak çalışmakta iken e-posta grubunda yöneticiye gönderdikleri maile karşılık sinkaf anlamına gelen işaretli cevap aldığını ileri sürerek maruz kaldığı hakaret sebebi ile 20.000,00 TL manevi tazminat alacağının tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, aralarındaki samimiyete binaen bir başka teknisyene gönderdiği e-postanın sehven teknisyenlerin ortak kullandığı gruba gönderildiğini yanlışlığı farkedince teknisyenlerden özür dilediğini, kastının bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davalının el işareti gönderdiğini kabul ettiği için ceza davasının sonucunun beklenmesine yer olmadığına, gönderilen el işaretinin tüm dünyada uluslarası şekilde hakaret anlamına geldiği olay sebebi ile davacının onurunun zedelendiği ve elem ve ızdırap duyduğu sabut olduğu, taraflar arasındaki işçi-işveren ilişkisi nazara alınarak 10.000,00 TL manevi tazminatın kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz:

Kararı davalı temyiz etmiştir.

Gerekçe:

1-Taraflar arasındaki uyuşmazlık, ceza davasının bekletici mesele yapılıp yapılmayacağı noktasında toplanmaktadır.

Bir davadaki asıl sorun hakkında karar verilebilmesi için daha önce çözülmesi gereken bir sorunun başka bir mahkeme tarafından başka bir davada karara bağlanması gereken hallerde bekletici mesele söz konusu olur.

Derdest olan bir davanın sonuçlanmasının başka bir davada bekletici sorun yapılabilmesi için bekletici mesele yapılacak davanın başka bir mahkemede görülmekte olması ve iki dava arasında bağlantı bulunması gerekir. Mevcut olup olmadığı diğer davada kesin olarak karara bağlanacak olan hukuki ilişkinin, kısmen veya tamamen bekletilerek davaya etkili olması başka bir ifadeyle diğer dava hakkında verilecek hükmün bekletilerek davada verilecek hükmü etkileyecek nitelikte olması gerekir.

Somut olayda; davacının radyoloji teknikeri olarak çalıştığı; radyasyona maruziyet ve işlemlerin uygulanış şekilleri hakkında beyanda bulunmak üzere çalışanlar arasında e-posta grubu oluşturdukları, dört teknisyenin dahil olduğu grupta 04.07.2011 tarihinde teknisyenlerin görüş beyan etmesine karşılık davalı yönetim kurul üyesinin cevaben küfür ve sinkaf anlamına gelen el işareti bulunan resim göndermesi sebebi ile davalı hakkında suç duyurunda bulunulduğu ve hakaret sebebi ile manevi çöküntüye uğradığını belirten davacının manevi tazminat talep ettiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır.

Davalı işveren hakkında Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığının 2011/47666 Soruşturma numaralı dosyasında iddianame ile hakaret suçundan kamu davası açıldığı anlaşılmaktadır. Kadıköy 1. Sulh Ceza Mahkemesi 2012/34 eses sayılı ceza davası, davalı işçinin talepleri açısından maddi olgunun açıklığa kavuşması için bekletici mesele yapılmalıdır. Ceza davasının sonucu beklenmeden yazılı şekilde karar verilmiş olması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Kaynak: