Tüketici Hakem Heyeti kararının icra takibine konulması

Tüketici Hakem Heyeti kararının icra takibine konulması

Anasayfa / kararlar / Tüketici Hakem Heyeti kararının icra takibine konulması
1 – )

1 – ) Tüketici sorunları hakem heyeti kararına dayanak ilamsız icra takibi yapabilir miyim ?
2-) Tüketici sorunları hakem heyeti sorunları kararına dayanarak ilamsız icra takibi yapabilmem halinde banka avukatının yasal olarak tekrar icra takibini iptal ettirebilir mi ?
3- ) Tüketici sorunları hakem heyeti kararına dayanarak İlamlı veyahut ilamsız icra takibi yapamazsam. Tüketici Mahkemesinde alacak davası açarak ilamlı icra takibi yapmam mı gerekir.

 

YARGITAY 8. Hukuk Dairesi 

ESAS: 2014/27313
KARAR: 2015/21519
Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı ve davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine başlatılan ilamlı takipte borçlu vekili İcra Mahkemesi’ne başvurusunda; takip konusu hakem heyeti kararının ilam niteliğini haiz olmadığını ve kesinleşmeden takip konusu edilemeyeceğini, İstanbul Anadolu 2.İcra Müdürlüğü’nün 2014/… Esas sayılı icra dosyasında da aynı alacağa ilişkin takip başlatıldığını açıklayarak mükerrer olan İstanbul 20.İcra Müdürlüğü’nün 2014/… Esas sayılı dosyası ile yapılan icra takibinin iptaline karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece davanın usulden reddine karar verilmesi üzerine; hüküm borçlu ve alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Borçlu vekilince mahkemenin 01.04.2014 tarihli tedbir talebinin reddine ilişkin ara kararı da temyiz harcı ayrıca yatırılarak temyiz olunmuştur.
1-Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre borçlu vekilinin hükme ilişkin temyiz itirazlarının REDDİNE,
2- Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde ise;
İstanbul Anadolu 2. İcra Müdürlüğü’nün 2014/… Esas sayılı icra takip dosyasında 14.01.2014 tarihinde 13.01.2014 tarihli hakem heyeti kararına dayanılarak başlatılan takip, İstanbul Anadolu 13.İcra Hukuk Mahkemesi’nin 29.01.2014 tarih ve 2014/… Esas-2014/.. Karar sayılı kararıyla iptal edilmiş, İstanbul 20. İcra Müdürlüğü’nün 2014/… Esas sayılı takip dosyasında ise, aynı hakem heyeti kararına dayanılarak aynı alacak için 13.02.2014 tarihinde ilamlı takip başlatılmıştır.
İİK.nun 364/3. maddesi uyarınca icra mahkemesi kararlarının temyizi satış dışında icra takip işlemlerini durdurmaz. Bu nedenle icra mahkemesi kararlarının uygulanması için kesinleşmesi gerekmez. 2014/… Esas sayılı takibin 29.01.2014 tarihinde iptal edilmesi nedeniyle bu tarihten sonra açılan İstanbul 20. İcra Müdürlüğü’nün 2014/… Esas sayılı takibin mükerrer olduğu kabul edilemez. Bu nedenle şikayetin esastan reddi gerekirken yazılı şekilde usulden reddine karar verilmesi doğru değildir.
3-Borçlu vekilinin İstanbul 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 01.04.2014 tarih ve 2014/… Esas sayılı “tedbir talebinin reddine” dair ara kararına yönelik temyiz talebinin incelenmesinde ise,
İcra Mahkemesi’nce verilen karar HMK’nun 389 ve bu maddeyi izleyen maddeler kapsamında kalan geçici hukuki koruma niteliğindeki ihtiyati tedbir kararı olmayıp, İcra ve İflas Kanunu’nda yer verilen takip hukukuna özgü bir karar niteliğindedir. İcra mahkemelerinin verdikleri kararların hangilerinin temyiz incelemesine konu yapılabileceği 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 363. maddesinde sınırlı olarak sayılmış olmakla birlikte bazı maddelerde de icra mahkemesi kararlarının hangilerinin temyiz yolunun açık bulunduğu açıkça belirtilmiştir. Bunların dışında kalan Mahkeme kararları kesindir. Yargıtay’ca incelenmesi istenen karar Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre özel yasa durumunda olan ve bu nedenle uygulanması gereken İİK’nun 363. maddesinde sayılan kararlar arasına girmeyip kesin nitelikte bulunduğundan temyiz dilekçesinin REDDİNE,
SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının yukarıda 1-3. bentlerde yazılı nedenlerle REDDİNE, Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda 2. bentte yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK’nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 25,20 TL peşin harcın davalıya iadesine 01.12.2015 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.
Kaynak: hukukhaber.net