kararlar haberleri

kararlar

MEHİL VESİKASI İÇİN YATIRILAN DOSYA BORCU KADAR TEMİNATIN NEMALANDIRILMASI TALEBİ - TEHİR-İ İCRA

cra Müdürlüğünce Yasal Düzenleme Bulunmadığından Borçlu Vekilinin Talebinin Reddine Karar Verildiği/İİK. 134.Maddesine Göre İhale Bedelinin Nemaları İle Birlikte Hak Sahiplerine Ödeneceği Belirtildiği Yatırılan Diğer Paraların Nemalandırılıp Nemalandırılmayacağına Dair Açıkça Yasal Bir Düzenleme Olmadığı/Ancak Nemalandırılmamasını Gerektirir Yasal Bir Engel de Mevcut Olmadığından İcra Dosyasına Tehiri İcra Talebiyle Yatırılan Paranın Nemalandırılmasının Hem Alacaklının Hem de Borçlunun Menfaatine Olacağı Düşünülerek Şikayetin Reddi Kararının Yerinde Görülmediği