kararlar haberleri

kararlar

HAKLI NEDENLE FESİH - DOĞRULUK VE BAĞLILIĞA UYMAYAN DAVRANIŞLAR

Davacının İş Akdinin Davalı İşverence Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranışları Üzerine Haklı Nedenle Feshedildiği/Haklı Fesihlerde Savunma Alma ve Feshin Yazılı Olma Zorunluluğunun Bulunmadığı - İlk Derece ve Bölge Adliye Mahkemesince Fesih Nedenleri Üzerinde Durulmadan İşverenin Fesih Bildirimini Yazılı Olarak Yapmadığı ve Fesih Öncesi Davacının Savunmasını Almadığı Gerekçesiyle Feshin Geçersiz Olduğuna Dair Gerekçelerinin İsabetsiz Olduğu